Научни публикации

Приложими показатели за измерване на ликвидността на българския фондов пазар

Институционално влияние върху ликвидността на българския фондов пазар

Зависимостта от изминатия път (path dependence) като институционална детерминанта на ликвидността на фондовия пазар

Ефекти на институционалния провал върху ликвидността и ефективността на фондовия пазар

Институционален подход при изследване на ликвидността на българския фондов пазар