Услуги / Оценителски услуги / Машини и съоръжения

•  оценки на цели производствени линии, както и на отделни елементи;

•  оценка на съоръжения и обекти на техническата инфраструктура;

•  определяне на наемната цена на машини и съоръжения (или комплекс от тях) и способността им да генерират доход;

•  определяне на стойността на машини и съоръжения, обект на сделки за покупко-продажба;

•  оценка на машини и съоръжения за застрахователни цели;

•  оценка на машини, съоръжения и материални запаси за целите на финансово-счетоводното отчитане
съгласно изискванията на МСС и НСС;

•  оценка на машини и съоръжения при доброволна делба;

•  оценка на машини и съоръжения при съдебен спор;

•  оценка на машини и съоръжения при сделки между свързани лица;

•  оценка на машини и съоръжения, служещи за обезпечение по заем;