Услуги / Оценителски услуги / Недвижими имоти

•  определяне наемната цена на недвижим имот и способността му да генерира доход;

•  определяне стойността на недвижим имот, обект на сделка за покупко-продажба;

•  оценка на недвижим имот за застрахователни цели;

•  оценка на недвижими имоти за целите финансово-счетоводното отчитане съгласно изискванията на МСС иНСС;

•  оценка на недвижим имот при доброволна делба;

•  оценка на недвижим имот при съдебен спор;

•  оценка на недвижим имот при сделки между свързани лица;

•  оценка на недвижим имот, служещ за обезпечение по заем;

•  оценки и становища във връзка с прилагането на нормативната уредба (ЗУТ, Правилник за прилагане на ЗДС, Наредба 41 на КФН, ЗППЦК, ДОПК и др.);

•  оценки на имуществени права – право на строеж, на надстрояване и пристрояване, право на преминаване, сервитути и др.