Услуги / Оценителски услуги / Права на интелектуалната и индустриална собственост и други фактически отношения

Оценката на нематериални активи според българското законодателство и специфична нормативна уредба включва:

•  оценка на права на индустриалната собственост – патенти, полезни модели, промишлени дизайни, търговски марки, търговски наименования и права за защита срещу нелоялна конкуренция;

•  оценка на права на интелектуалната собственост – ноу-хау, шоу-хау, традиционни и модерни знания, нови сортове растения, породи животни, домейн имена;

•  оценка на обекти на авторското право и сродните му права –  произведения на литературата, изкуството и науката, компютърни програми, произведения на архитектурата, проекти, карти, схеми и планове, периодични издания и енциклопедии, сборници и други;

•  различни по вид договори, в това число аренда на земи, договори за дистрибуция, капиталови споразумения, застрахователни полици, договори за доставка на суровини, продукти и услуги, лицензии или сертификати от държавни институции, договори с бивши съдружници и служители с цел ограничаване на конкуренцията, концесионни договори, лицензии и други.

 

Оценка на нематериални активи се налага при:

•  придобивания, сливания и продажба на предприятия или части от предприятия;

•  покупко-продажби на нематериални активи;

•  отчитане пред данъчните органи;

•  съдебните дела и производства по несъстоятелност;

•  за целите на финансово-счетоводното отчитане съгласно изискванията на МСС и НСС.