Услуги / Оценителски услуги / Търговски предприятия и вземания

•  оценка на търговско дружество

•  оценка но целия имуществен комплекс (активите) на дружеството или на част от него

•  определяне стойността на бизнеса

 

Оценка на предприятие се налага при:

•  приватизация на държавни и общински предприятия;

•  преобразуване на търговски  дружества;

•  създаване на смесени предприятия;

•  увеличаване на уставния капитал чрез емитиране на нови акции или дялове;

•  наследяване на предприятия (оценката се изисква за определяне данъка върху наследството);

•  експертиза за ръководството – за оценяване на изменението на богатството на собствениците;

•  застраховане;

•  рефинансиране или използване на предприятието като залог (гаранция, обезпечение) по заем;

•  ликвидация на предприятието;

•  оценка за съдебни цели;

•  оценка за данъчни цели.