Услуги / Оценителски услуги

Екипът на Булекс Консулт ЕООД извършва консултантски и оценителски услуги, необходими при осъществяване на инвестиционните стратегии на клиентите, както и пазарни проучвания и анализи на различни по вид активи, експертни оценки при банково кредитиране, покупко-продажба и за целите на финансово-счетоводното отчитане. Дружеството разполага с необходимата експертиза и опит да извършва финансови анализи и оценки, изисквани при преобразуване на търговски дружества и при отправяне на търгови предложения по Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Предлагаме следните оценителски услуги

Оценка на недвижими имоти

Оценка на машини и съоръжения

Оценка на търговски предприятия и вземания

Оценка на земеделски земи и трайни насаждения

Оценка на права на интелектуалната и индустриална собственост и други фактически отношения